REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.THEBLUETREE.PL

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedający – Pan Mariusz Mirecki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Mirecki NET ENGLISH pod adresem: ul. Madalińskiego 57/51, 02-544 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu działalności Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, NIP: 5341084383, REGON 010891600, telefon kontaktowy: +48 693 151 938, codziennie w Dni robocze w godzinach: 09:00 – 17:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: mariusz.mirecki@thebluetree.pl;

 1. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem URL: thebluetree.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży Produktów;
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 4. Produkt lub Produkty – autorskie materiały edukacyjne (np. mapy, myśli, gry i tabele językowe) dla uczących się języka angielskiego opracowane przez Sprzedającego dostępne do ściągnięcia przez Zamawiającego po uregulowaniu Ceny (jednorazowo lub miesięczne subskrypcje), w wersji elektronicznej (cyfrowej) w postaci pliku zawierającego treści cyfrowej w formacie plików .html, .mp3, .pdf, .doc, .jpg niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisane np. na płycie CD, DVD), a także inne produkty oferowane do sprzedaży detalicznej;
 5. Strona Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu, w tym także informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
 6. Cena – cena brutto za wybrany przez Użytkownika Produkt oferowany w Sklepie internetowym;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące wybrany przez Zamawiającego Produkt lub zestaw Produktów, złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Konto – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
 10. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 11. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 12. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);
 15. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);
 17. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym oraz realizacja Umowy sprzedaży, odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony thebluetree.pl przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
 6. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);
  b. dostęp do Internetu;
 7. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;
 8. aktywne konto e-mail.
 9. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym.
 10. Sprzedający informuje, że Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności przy użyciu Konta oraz na udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji, która możliwa jest w trakcie składania Zamówienia poprzez odhaczenie odpowiedniego check-boxa. Adres email wskazany przez Użytkownika stanowi jednocześnie Loginem do Konta. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z Informacja o dokonaniu rejestracji Konta i pierwszym wygenerowanym automatycznie przez system sklepu internetowego Hasłem dostępu do Konta. Użytkownika proszony jest o niezwłoczną zmianę pierwszego Hasła na swoje indywidualne Hasło dostępu do Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta.
 5. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowego zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego.
 6. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 10. sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 11. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 12. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: admin@thebluetree.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 14. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

 

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE PODUKTU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik może, ale nie musi dokonać rejestracji Konta. W przypadku utworzenia Konta, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi wprowadzać ponownie swoich danych osobowych, ponadto Użytkownik może korzystać z podglądu statusu realizacji Zamówień i historii zakupów, ma możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 1. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”(w przypadku subskrypcji przycisku „Subskrybuj teraz”),
 2. po wyborze Produktów, kliknięcie w ikonkę Koszyka w prawej części Sklepu internetowego i kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia”;
 3. następnie należy podać swoje dane osobowe, w przypadku subskrypcji wybrać metodę płatności: możliwa jest płatność jednorazowa wówczas subskrybcja zakończy się po miesiącu lub też płatność cykliczna – wówczas płatność będzie się odnawiać każdego miesiąca, do czasu rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, Użytkownik może także odhaczyć check-box z założeniem Konta,
 4. następnie Użytkownik proszony jest o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, a w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  1. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  2. Składając Zamówienie Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia z Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co tym samym dla Konsumenta oznacza, iż utraci on prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży produktu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
  3. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
  4. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez PayU oraz DotPay, także przy użyciu karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych obsługuje spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności elektronicznych spółce PayU S.A., która to spółka jest administratorem danych osobowych.
 3. Płatności za pomocą systemu płatności elektroniczych obsługuje DotPay – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych.
 4. Zamówienia nie opłacone w terminie czternastu (14) Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży są anulowane.
 5. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 6. Niezwłocznie po uregulowaniu Ceny za Produkt przez co należy rozumieć moment uzyskania przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o zapłacie za Zamówienie, Zamawiający otrzymuje drogą mailową informację o umożliwieniu mu dostępu do Produktu w Sklepie internetowym wraz instrukcjami jak pobrać Produkt.
 7. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Po kliknięciu w link z otrzymanej wiadomości mailowej, Zamawiający ma możliwość JEDNOKROTNEGO pobrania, a następnie  zapisania Produktu na jakimkolwiek nośniku, którym dysponuje Zamawiający (np. dysk komputera osobistego, smartfona, tabletu), w razie subskrypcji – Zamawiający ma możliwość korzystania z Produktu przez okres za który dokonał zapłaty Ceny –  minimum 1 miesiąc. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za należyte zapisanie Produktu i zabezpieczenie pobranego Produktu przed jego skasowaniem.
 9. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest rachunek. Rachunek przesyłany jest drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie dokumentu księgowego, o którym mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.

 

ROZDZIAŁ VI –  REKLAMACJE:

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu (elektronicznych treści cyfrowych) zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu (np. błąd w odtworzeniu pliku, brak treści w wysłanym do Zamawiającego linku po wpływie Ceny za Zamówienie), wada Produktu, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: mirecki@thebluetree.pl
 3. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego droga mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie), i/lub subskrybując Produkt – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub subskrypcji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA:

Zgodnie z art. 38. pkt. 13) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy dot. zakupionych w Sklepie internetowym Produktów.

 

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający aktywne Konto lub subskrypcję otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami

Warszawa, dnia 21 maja 2020 roku