wskaźniki biegłości dla poziomu C2

w oparciu o CEFR

C2 – Poziom Biegłości

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Krok 2: Oceń poszczególne umiejętności

Słuchanie

Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej ,,na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów- na­wet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA SŁUCHANIA NA POZIOMIE C2

Nie mam trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, wypowiadanej na żywo lub nagranej, nawet wtedy, gdy jest wypowiadana w szybkim tempie, pod warunkiem, że mam czas na przyzwyczajenie się do akcentu.

Czytanie

Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA CZYTANIA NA POZIOMIE C2
 • Potrafię rozpoznać grę słów i docenić teksty, których właściwe znaczenie nie jest wyrażone wprost (np. ironia, satyra).
 • Potrafię zrozumieć teksty napisane w kolokwialnym stylu i zawierające wiele wyrażeń idiomatycznych czy slangowych.
 • Potrafię zrozumieć instrukcje obsługi, przepisy i umowy, nawet jeśli dotyczą nieznanych mi dziedzin.
 • Potrafię zrozumieć współczesne i klasyczne tekstu literackie różnych gatunków (poezja, proza, dramat).
 • Potrafię czytać teksty typowe dla działów literackich czy komentarze satyryczne, w których wiele treści nie jest wyrażonych wprost i jednoznacznie i w których osądy wartości są implikowane.
 • Potrafię rozpoznać znaczenie wielu środków stylistycznych (gry słów, metafory, symbole, porównania, dwuznaczności).

Mówienie (interakcja)

Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli na­wet miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi moich braków.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (interakcja) NA POZIOMIE C2

Potrafię bez wysiłku uczestniczyć we wszystkich rozmowach i dyskusjach prowadzonych z rodzimymi użytkownikami języka.

Mówienie (opowiadanie)

Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (produkcja) NA POZIOMIE C2
 • Potrafię podsumować ustnie informacje pochodzące z różnych źródeł, przekształcając argumenty i wyjaśnienia w spójną prezentację.
 • Potrafię przedstawiać opinie i poglądy bardzo elastycznie, by na coś położyć nacisk, rozróżnić i wyeliminować sprzeczności.

PISANIE

Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA pisania NA POZIOMIE C2
 • Potrafię pisać dobrze zbudowane i łatwe do czytania opracowania i artykuły na złożone tematy.
 • Potrafię – na podstawie badań, które przeprowadziłem/łam – dokładnie opracować temat w formie sprawozdania lub rozprawki, dokonać podsumowania opinii innych oraz podać i ocenić szczegółowe informacje i fakty.
 • Potrafię napisać dobrze zbudowaną recenzję referatu czy projektu, podając uzasadnienie swojej opinii.
 • Potrafię napisać krytyczną recenzję wydarzeń kulturalnych (film, muzyka, teatr, literatura, radio, telewizja).
 • Potrafię pisać streszczenia tekstów faktograficznych i dzieł literackich.
 • Potrafię pisać teksty narracyjne o przeżyciach w przejrzystym i płynnym stylu, odpowiadającym danemu gatunkowi.
 • Potrafię pisać zrozumiałe, dobrze zbudowane listy o złożonej treści w odpowiednim stylu, np. podanie lub prośbę, ofertę dla władz, przełożonych czy klientów.
 • W liście potrafię wyrażać się ironicznie, dwuznacznie i humorystycznie.