wskaźniki biegłości dla poziomu C1

w oparciu o CEFR

C1 – Poziom Biegłości

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Krok 2: Oceń poszczególne umiejętności

Słuchanie

Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA SŁUCHANIA NA POZIOMIE C1
 • Potrafię nadążać ze zrozumieniem dłuższej wypowiedzi, nawet gdy nie posiada ona wyraźnej struktury, a relacje w niej wyrażone są jedynie sugerowane a nie sygnalizowane wprost.
 • Potrafię zrozumieć szeroki zakres wyrażeń idiomatycznych i kolokwialnych, zauważając także zmiany rejestru i stylu wypowiedzi.
 • Potrafię wyławiać konkretne informacje z ogłoszeń publicznych, nawet przy słabej jakości dźwięku i zniekształceniach, np. na stacji kolejowej, na stadionie sportowym itp.
 • Potrafię zrozumieć skomplikowane informacje techniczne, takie jak instrukcje obsługi czy informacje dotyczące popularnych produktów czy usług.
 • Potrafię zrozumieć wykłady, rozmowy i opracowania dotyczące dziedzin moich akademickich lub zawodowych zainteresowań, nawet gdy są one złożone pod względem treści, leksyki i struktury.
 • Potrafię bez większego trudu zrozumieć filmy, w których w znacznym stopniu używa się wyrażeń slangowych i idiomatycznych.

Czytanie

Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, na­wet te niezwiązane z moją dziedziną.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA CZYTANIA NA POZIOMIE C1
 • Potrafię zrozumieć dość skomplikowane teksty i ustnie je streścić.
 • Potrafię czytać skomplikowane opracowania, analizy i komentarze, w których są dyskutowane opinie, poglądy i relacje.
 • Potrafię wyławiać informacje, myśli i opinie z bardzo specjalistycznego tekstu z mojej dziedziny, np. z opracowania naukowego.
 • Potrafię zrozumieć długie i skomplikowane instrukcje, np. użytkowania nowego sprzętu, nawet jeśli nie są one związane z moją pracą czy zainteresowaniami, pod warunkiem, że mam wystarczająco dużo czasu na ich ponowne przeczytanie.
 • Potrafię swobodnie czytać współczesne teksty literackie.
 • Potrafię w tekście – poza konkretną fabułą – zrozumieć ukryte znaczenia, myśli i relacje.
 • Potrafię zrozumieć tło społeczne, polityczne i historyczne dzieła literackiego.
 • Potrafię czytać wszelką korespondencję, czasami korzystając ze słownika.

Mówienie (interakcja)

Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań czy struktur. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowie­dzi rozmówców.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (interakcja) NA POZIOMIE C1
 • Potrafię brać udział w ożywionej rozmowie, prowadzonej przez rodzimych użytkowników języka.
 • Potrafię płynnie, precyzyjnie i skutecznie posługiwać się językiem w szerokim zakresie tematów ogólnych, zawodowych i akademickich.
 • Potrafię posługiwać się językiem swobodnie i skutecznie w celach towarzyskich, w tym również potrafię wyrażać emocje, stosować aluzje i żartować.
 • Potrafię jasno i precyzyjnie wyrażać moje myśli i opinie oraz przekonująco przedstawiać skomplikowane argumenty i reagować na podobne.

Mówienie (opowiadanie)

Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.


a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (produkcja) NA POZIOMIE C1
 • Potrafię jasno i szczegółowo opisywać skomplikowane tematy.
 • Potrafię ustnie streszczać długie, skomplikowane teksty.
 • Potrafię podać wyczerpujący opis lub wyjaśnienie czegoś, łącząc różne tezy, rozwijając poszczególne wątki i odpowiednio je podsumowując.
 • Potrafię wygłosić przejrzyście rozbudowaną prezentację na temat moich osobistych lub zawodowych zainteresowań, rezygnując jeśli trzeba z przygotowanego tekstu i spontanicznie nawiązując do wątków podjętych przez osoby z publiczności.

PISANIE

Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA pisania NA POZIOMIE C1
 • Potrafię w jasnej i przyjaznej czytelnikowi formie pisemnej wypowiadać się na szeroki zakres tematów ogólnych i zawodowych.
 • Potrafię przedstawić złożony temat w prosty i dobrze skonstruowany sposób, naświetlając najbardziej istotne punkty, np. w prezentacji lub omówieniu.
 • Potrafię przedstawić poglądy w komentarzu na dany temat czy o jakimś zdarzeniu, podkreślając najważniejsze tezy i uzasadniając swój sposób rozumowania szczegółowymi przykładami.
 • Potrafię zebrać informacje z różnych źródeł i zastosować je w spójnym i logicznym podsumowaniu.
 • Potrafię przedstawić w prywatnym liście szczegółowy opis doświadczeń, uczuć i zdarzeń.
 • Potrafię pisać poprawne formalnie listy, np. w celu złożenia zażalenia lub zajęcia stanowiska za bądź przeciw czemuś.
 • Potrafię pisać teksty o wysokim stopniu poprawności gramatycznej, różnicując swoje słownictwo i styl w zależności od adresata, rodzaju tekstu i tematu.
 • Potrafię dobrać styl odpowiednio do adresata.