wskaźniki biegłości dla poziomu B1

w oparciu o CEFR

Poziom Samodzielności

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Krok 2: Oceń poszczególne umiejętności

Słuchanie

Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka,  wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA SŁUCHANIA NA POZIOMIE B1
 • Potrafię nadążać ze zrozumieniem wyraźnej i skierowanej do mnie rozmowy na codzienne tematy, jednak czasami muszę poprosić o powtórzenie poszczególnych słów czy wyrażeń.
 • Zazwyczaj potrafię nadążać ze zrozumieniem głównych tematów prowadzonej wokół mnie dyskusji, pod warunkiem, że jest ona wyraźnie artykułowana i prowadzona w standardowej odmianie języka.
 • Potrafię przysłuchiwać się prostym opowiadaniom i przewidywać, co może się następnie wydarzyć.
 • Potrafię zrozumieć najważniejsze informacje z serwisów wiadomości radiowych i prostszych nagranych materiałów na znane mi tematy, jeśli są one przedstawione wystarczająco wolno i wyraźnie.
 • Potrafię wychwycić główne informacje w programach telewizyjnych, dotyczących znanych mi tematów, jeśli są one przedstawione wystarczająco wolno i wyraźnie.
 • Potrafię zrozumieć proste informacje techniczne, np. instrukcje obsługi przedmiotów codziennego użytku.

Czytanie

Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących w tekstach dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA CZYTANIA NA POZIOMIE B1
 • Potrafię zrozumieć główne tematy w krótkich artykułach prasowych, dotyczących bieżących i znanych mi tematów.
 • Potrafię czytać felietony lub wywiady w gazetach i czasopismach, w których ktoś zajmuje jakieś stanowisko, wypowiadając się na aktualne tematy czy mówiąc o bieżących wydarzeniach i zrozumieć ogólne znaczenie tych tekstów.
 • Potrafię domyśleć się z kontekstu znaczenia poszczególnych, nieznanych mi wyrazów, dochodząc w ten sposób do znaczenia wyrażenia, jeżeli temat jest mi znany.
 • Potrafię przeglądać krótkie teksty (np. streszczenia wiadomości) i odnajdywać istotne fakty i informacje (np. kto, co i gdzie zrobił).
 • Potrafię zrozumieć najważniejsze informacje w prostych, codziennych ulotkach informacyjnych.
 • Potrafię zrozumieć proste informacje i standardowe listy (np. dotyczące spraw biznesowych czy urzędowych).
 • Potrafię zrozumieć w listach prywatnych fragmenty dotyczące zdarzeń, uczuć i pragnień na tyle dobrze, by móc regularnie prowadzić korespondencję.
 • Potrafię zrozumieć fabułę jasno napisanego opowiadania i rozpoznać, które zdarzenia lub epizody są w nim najbardziej istotne i co jest w nich znaczące.

Mówienie (interakcja)

Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podroży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codzien­nego (np.: rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (interakcja) NA POZIOMIE B1
 • Potrafię rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę, prowadzoną bezpośrednio na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy.
 • Potrafię podtrzymać rozmowę lub dyskusję, ale czasami, gdy próbuję dokładnie wyrazić to, co chcę, mam jednak trudności z nadążaniem ze zrozumieniem.
 • Potrafię pytać o szczegółowe wskazówki i postępować zgodnie z nimi.
 • Potrafię poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą się pojawić podczas dokonywania ustaleń w biurze podróży lub w trakcie samej podróży.
 • Potrafię wyrażać takie uczucia jak zaskoczenie, szczęście, smutek, zainteresowanie czy obojętność i reagować na podobne wypowiedzi innych.
 • Potrafię przedstawiać swój punkt widzenia i opinie nieformalnych rozmowach z przyjaciółmi.
 • Potrafię się z kimś zgodzić oraz w sposób uprzejmy nie zgodzić się.

Mówienie (opowiadanie)

Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (produkcja) NA POZIOMIE B1
 • Potrafię opowiedzieć jakąś historię.
 • Potrafię podawać szczegółowe opisy doświadczeń, mówiąc o swoich uczuciach i reakcjach.
 • Potrafię opisywać marzenia, nadzieję i ambicje.
 • Potrafię przedstawiać i podawać powody swoich planów, zamierzeń i działań.
 • Potrafię opowiedzieć o fabule książki czy filmu i opisać swoje reakcje.
 • Potrafię ustnie sparafrazować krótkie, a napisane prostym stylem teksty, używając stosowanego w nich słownictwa i struktury.

PISANIE

Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA pisania NA POZIOMIE B1
 • Potrafię pisać proste, logiczne teksty na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami oraz potrafię wyrażać moje poglądy i opinie.
 • Potrafię pisać proste teksty o swoich doświadczeniach czy zdarzeniach, np. o wycieczce, do szkolnej gazetki czy klubowego pisma.
 • Potrafię pisać listy prywatne do przyjaciół i znajomych, zarówno opisując im wiadomości i wydarzenia, jak i prosząc o nie.
 • Potrafię opisać w prywatnym liście fabułę filmu, książki lub zdać relację z koncertu.
 • Potrafię wyrazić w liście takie uczucia jak smutek, szczęście, zainteresowanie, żal czy współczucie.
 • Potrafię odpisać na ogłoszenie i zapytać o dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje o produktach (np. o samochodzie, kursach akademickich).
 • Potrafię przekazać – np. faksem, mailem czy okólnikiem – prostą, krótką, rzeczową informację dla moich znajomych czy współpracowników oraz w ten sam sposób poprosić ich o informacje.
 • Potrafię napisać swój życiorys w formie tabelarycznej.